Crest

Cura ch’i va per agid vala la furma magica: uschè bler sco i fa da basegn ed uschè pauc sco pussaivel. Uschia vegnan ils uffants independents e curaschus.

Meret / 3 onns e 7 mais