Zutgers

Sfidas dumognan ils uffants, sch’ils creschids discurran cun els surlonder e sch’els als encuraschan en lur agir. Adina ed adina puspè da nov.

Zalán / 3 onns e 10 mais
Csongor / 6 onns ed 1 mais