Dinosaur

Cudeschs illustrads engrondeschan la savida dals uffants, stimuleschan lur pensar ed animeschan lur fantasia. Sche cudeschs èn captivants e correspundan a la vegliadetgna, lura è l’interess dals uffants spert sveglià. Sche creschids prendan si quai, lura datti bler da discurrer.

Jan / 4 onns 2 mais