Bagnola

Uffants pon emprender differentas chaussas en il medem mument. Cunzun sche plirs senns vegnan plidentads e sch’els as tschentan sezs lur pensum.

Zalán / 3 onns e 10 mais
Kristóf / 7 mais