Film

Raquintar da chaussas passentadas e dar vinavant savida. Quai fa plaschair, sch’il visavi mussa interess e vul chapir. Sche creschids taidlan cun attenziun e dumandan suenter en moda exacta, lura contribueschan els bler per ch’il discurs reusseschia.

Mira / 4 onns 4 mais
Nico / 2 onns 1 mais