Via

Er tar l’interess communabel datti differents mainis e differents sentiments. Uffants emprendan da respectar quai, sch’els èn regularmain ensemen.

Selina / 2 onns e 10 mais
Jil / 4 onns e 4 mais
Simon / 4 onns e 5 mais