Charta dal mund

Uffants vulan sa participar a discurs cun discurrer cun u tadlar activamain. Omadus èn bunas pussaivladads per vegnir vinavant linguisticamain. In discurs pli lung nascha, sch’ils creschids èn plain vita ed activs e sch’els motiveschan ils uffants da far cun.

Philipp 4 onns 7 mais
Leon 4 onns 7 mais
Noelia 3 onns 7 mais